thai_passport

 • การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางราชการ
 • หนังสือเดินทางของผู้เยาว์
 • หนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
 • การต่ออายุ ทำใหม่ หรือเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง
 • การรับหนังสือเดินทาง
 • การแก้ไขและการทำนิติกรณ์ในหนังสือเดินทาง
 • การตรวจลงตรา (Visa)
 • อื่นๆ

การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

ขอทราบขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 1        รับบัตรคิว พร้อมทั้งกรอกชื่อ/สกุลภาษาอังกฤษ (รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์)

ขั้นตอนที่ 2     –  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลักต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆเพื่อตรวจสอบข้อมูล
–  เก็บข้อมูลชีวภาพ(วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และ ถ่ายรูป 2 ครั้ง)
–  แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์(หากประสงค์)
ขั้นตอนที่ 3        ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงินและรับใบนัดรับเล่ม

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

–  สำหรับผู้ยื่นคำขอที่กรุงเทพฯ สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่น)อาทิ ยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า หรือ สามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 5 -7 วัน ไม่รวมวันหยุด

– ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัด จะรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น เนื่องจากหนังสือเดินทางผลิตเล่มที่กรุงเทพฯ จึงต้องส่งให้ผู้รับทางไปรษณีย์โดยตรง โดยใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางที่ต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไร

– ได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ บุคคลสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หรือไม่

– ไม่ได้ เพราะการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ(ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) เพื่อนำข้อมูลฯ ไปบันทึกในไมโครชิพและฝังลงในหนังสือเดินทาง

 

ท่านที่ถือหนังสือเดินทางของชาติอื่นอยู่ จะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่

– ได้   หากบุคคลนั้นมีสัญชาติไทยก็สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้อย่างไรก็ดี หลายประเทศกำหนดให้บุคคลถือหนังสือเดินทางได้เพียงสัญชาติเดียว และอาจต้องสละสัญชาติอื่นก่อนที่จะขอมีหนังสือเดินทางชาตินั้นๆได้

 

หนังสือเดินทางราชการ

บุคคลที่เป็นข้าราชการ ประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร ยื่นขอ ณ ที่ใดบ้าง

 • – จะต้องยื่นคำร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า บางนา) และในต่างจังหวัด (เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา)

หนังสือเดินทางของผู้เยาว์

ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

–  ไม่ได้ ผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง

ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไร บิดามารดาทั้งสองจะต้องมาร่วมลงนามพร้อมกันหรือไม่

 • – ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีประสงค์จะยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมทุกครั้ง กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามพร้อมกัน จะต้องมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมาร่วมยื่นขอหนังสือเดินทางพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ม

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร

 • – ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์

หนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

–  นอกจากหลักฐานต่างๆเช่นเดียวกับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาแล้ว ผู้ยื่นคำร้องยังต้องแสดงหนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด รับรองการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

การต่ออายุ ทำใหม่ หรือเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

การต่ออายุหนังสือเดินทางควรกระทำเมื่อใด

– หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุได้

หากหน้าในหนังสือเดินทางจะหมด สามารถเพิ่มเติมหน้าใหม่ได้หรือไม่

– ไม่ได้   สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศไม่ประทับตรา visa ในใบเพิ่มหน้า

หน้าหนังสือเดินทางชำรุดเสียหายหรือฉีกขาดต้องทำอย่างไร

–  จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่

การรับหนังสือเดินทาง 

ประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำอย่างไร

 • – หากมารับด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบรับหนังสือเดินทาง
 • – หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทาง ใบรับหนังสือเดินทางไปแสดง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับแทน

มีการบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือไม่

 • – มี สามารถแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการ คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท

การแก้ไขและการทำนิติกรณ์ในหนังสือเดินทาง

หากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่

–  ไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยถือเพศของบุคคลจากการเกิดเท่านั้น

–  บุคคลที่เปลี่ยนเพศด้วยการแต่งกาย และ/หรือการผ่าตัด อาจประสบปัญหากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทาง

 

การตรวจลงตรา(Visa)

หากมีการตรวจลงตรา(visa) ที่ยังมีอายุอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่

– ไม่สามารถผนวกเล่มเก่ากับเล่มใหม่ได้ แต่สามารถยื่นคำร้องขอบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเก่าในเล่มใหม่และสามารถใช้วีซ่าในเล่มเก่าที่ยังมีอายุใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ( ถือ 2 เล่ม แม้ว่า หนังสือเดินทางเล่มเก่าจะถูกยกเลิกแล้ว แต่ยังมีวีซ่าที่มีอายุใช้งานได้อยู่)

 

อืนๆ
ทำไมการเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

–  ถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นกฎเกณฑ์สำหรับหลายประเทศที่จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ หากหนังสือเดินทางมีอายุไม่ถึง 6 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ รวมทั้ง วีซ่าควรตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆก่อนเดินทาง

– หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2981-7171 หรือ 0-29817257-60 โทรสาร 0-2981-7256

 

ที่มา : http://www.consular.go.th/