WORLD HERITAGE VACATION  VISION 

วิสัยทัศน์
Gate to New Destination of Memories : ประตูสู่จุดหมายใหม่ของความทรงจำ

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ บริษัท เวิลด์ เฮอริเทจ วาเคชั่น จำกัด คือการเป็นมากกว่าบริษัทนำเที่ยวที่นำเที่ยวเดินที่มุ่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแต่อย่างเดียว แต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่อุดมปัญญา ภายในกรอบแนวคิดคือ การท่องเที่ยวคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประตูนำเราไปสู่โลกกว้าง
ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าว ผู้บริหารภายใต้การนำของ คุณสุชาดา ตันตสุรฤกษ์ ประธานบริษัท และคุณชนาธิป ตันตสุรฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงมุ่งนำเสนอเส้นทางแปลกใหม่ที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัสเพื่อเป็นจุดหมายใหม่ในการต่อยอดการเรียนรู้สู่โลกกว้างของนักท่องเที่ยวชาวไทย
นอกจากนี้ในปี 2015 ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ทางบริษัทจึงต้องการมีร่วมในการปลุกและปลูกจิตสำนึกร่วมแห่งประชาคมอาเซียนให้งอกงามวัฒนาถาวรมากยิ่งขึ้น โดยทางผู้บริหารได้มุ่งเปิดเส้นทางในประเทศกลุ่มหมู่เกาะในอาเซียน อันได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซียฝั่งเกาะบอร์เนียวและอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ต่างอุดมไปด้วยมรดกโลกอันทรงคุณค่าทั่งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติและเหมาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่รักการท่องเที่ยว

WORLD HERITAGE VACATION MISSION

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษามรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อการจดจำทั้งในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

 

mission

 บริษัทเวิลด์เฮอริเทจ วาเคชั่น จำกัด

World Heritage Vacation ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชื่อ บริษัท เวิลด์ เฮอริเทจ วาเคชั่น จำกัด และได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชนาธิป ตันตสุรฤกษ์ ภายใต้การสนับสนุนของคุณสุชาดา ตันตสุรฤกษ์ เนื่องจากคุณชนาธิป เป็นผู้ที่รักการท่องเที่ยวและคุณสุชาดาผู้เป็นมารดาได้การสนับสนุนอย่างแข็งขันเพราะเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจำทำให้เราจดจำได้ดีกว่าการอ่านเพียงตำรา เมื่อคุณชนาธิป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายและแผนการท่องเที่ยวจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้เปิดบริษัทเวิลด์ เฮอริเทจ วาเคชั่น จำกัดขึ้นเพื่อนำเที่ยวในเส้นทางที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่คุณชนาธิปได้สั่งสมมาตลอดชีวิต

สัญลักษณ์ เวิลด์ เฮอริเทจ วาเคชั่น

WHVlogo2
สัญลักษณ์ของบริษัท ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการท่องโลกกว้างไปตามสถานที่ที่สำคัญต่างๆในทุกมุมโลก เป็นแหล่งการเรียนรู้และพักผ่อนที่มีค่ายิ่งของมนุษยชาติให้เกิดจินตนาการเกี่ยวเนื่องระหว่างลูกโลกกับสถานสำคัญของโลก ทั้งยังผสมผสานความเป็นไทยด้วยการนำสี น้ำเงิน ขาว แดง สีของธงชาติไทยมาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยด้วย

ที่ตั้งสำนักงาน

100 หมู่9 ถนนพุทะมณฑลสายสี่ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

โทร : 02-888-5057
FAX : 02-889-8976

 

2556-04-19 15-57-08_0003

2556-04-19 15-53-38_0001

2556-04-19 15-55-29_0002