เดลลี ทัชมาฮาล-ราชสถาน 8 วัน
จัยปูร์-จัยแซลเมียร์จ๊อดปูร์-รานัคปูร์-อุทัยปุระ
26 ธ.ค.-2 ม.ค. ราคา 55,900 บาท (กินดี อยู่ดี)


26 ธ.ค.////วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เดลลี

06.30     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย
08.55     เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน(เวลาบินประมาณ 4.35 ชั่วโมง)
12.00     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านผ่านชมประตูชัยอินเดีย (INDIA GATE)ประตูชัยแห่งอินเดีย คล้ายกับประตูชัยในปารีส สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ทหารอินเดียจำนวน 90,000นายที่เสียสละว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่านนำท่านชมเมืองเดลีใหม่ ชมถึงศิลปะการก่อสร้างเมืองซึ่งอังกฤษได้สร้างเมืองใหม่จากผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ จากนั้นนำท่านผ่านชมตึกที่ทำการของคณะรัฐบาลทำเนียบ
ประธานาธิบดี ( PRESIDENT HOUSE ) คือที่ทำงานและที่พักของประธานาธิบดีอินเดีย เป็นอาคารที่ก่อสร้างที่ประกอบด้วยห้องจำนวน 340 ห้อง อยู่บน Raisina Hill เป็นอาคารที่มองสวยงามเอกลักษณ์การก่อสร้างรูปแบบอินเดียผสมผสานระหว่างยุคโมกุลและตะวันตก นำท่านชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลี ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่เดลลี Fortune Hotel Park Orange Sidhrawali หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว

27 ธ.ค.////วันที่สองของการเดินทาง เดลลี-มถุรา-อัครา
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางออกจากเขตปกครองพิเศษ เดลลี ผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ ผ่านเมืองใหญ่ มธุรา สู่ เมืองอักรา นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมถุรา ที่จัดแสดงศิลปะแบบสกุลช่างมถุรา (Mathura)ประติมากรรมในสมัยนี้จะนิยมใช้หินทรายสีชมพูแก่ลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยนี้จะมีความเป็นพื้นเมืองเข้ามาผสมจะยังคงแสดงให้เห็นอิทธิของศิลปะแบบคันธาระ
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซึ่งจักรพรรดิ์ Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดู Jodhabal ,ห้องโถงใหญ่ Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด และ Nagina มัสยิดซึ่งท้ายที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง  พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่าแม่น้ำ
ยมุนาไปยัง ทัชมาฮาล ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์  จากนั้น นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด  ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือ
เอกของโลกในยุคนั้นเพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของShahkehan  ต่อพระมเหสี Mahal ที่สวรรคต เนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนาง
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่อัครา โรงแรม The Grand Imperial-Heritage Hotel หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว

28 ธ.ค.////วันที่สามของการเดินทาง อัครา- Fetepur Siki-เมืองจัยปูร์
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองชัยปุระระหว่างทางนำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์พอพระทัยมากและเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ  จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง นำท่านชมซิตี้พาเลซ (City Palace) ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของพระราชาแห่งเมืองจัยปูร์    ทางเข้าซิตี้พาเลซ มีหอดูดาว จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งเป็นหอดูดาวที่ใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด นาฬิกาแดด สูงถึง 28
เมตร  นำท่านเข้าชม ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา”  ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind” นำท่าน
นำท่านสู่พระราชวังแอมเบอร์(Amber Fort) โดยการนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงามชมพระราชวังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะราชบุตรท่านจะได้ชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง นำท่าน
ชมพระราชวัง City Palace สถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะโมกุลพร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะแสดงเครื่องใช้ของเจ้าครองแคว้นในยุคนั้น
ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่จัยปูร์ Golden Tulip Hotel Jaipur หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว

29 ธ.ค.////วันที่สี่ของการเดินทาง จัยปูร์ -จัยแซลเมียร์
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
11.00       ออกเดินทางสู่สนามบิน ด้วยเที่ยวบินที่ SG 2981(ใช้เวลาบิน1.25ชม.)
12.25   เดินทางถึงสนามบินจัยแซลเมียร์
เมือง เมืองจัยแซลเมียร์ เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายทาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ส่วนใหญ่ก่อสร้างจากทรายสีเหลือง เมื่อยามต้องแสงจึงเห็นเป็นสีทองอร่าม  หลังอาหารออกเดินทางชมหลังอาหารออกเดินทางชมทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสท่ามกลางทะเลสร้างโดยมหาราชา วาลกาดซี ราว ค.ศ.ที่ 14  สมควรแก่เวลานำท่านชม  ป้อมจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal เมื่อปี ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ เป็นป้อมที่สองของรัฐราชาสถาน ภายในมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักมานานหลายร้อยปี  ปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่มากมายไม่ต่ำกว่า ห้าพันคน  ท่านจะได้ได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดี หลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น สร้างปี ค.ศ. ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก และอีกหลังคือ Patwon Ki Haveli ซึ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านได้พักผ่อน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปขี่อูฐที่ทะเลทรายทาร์  ชม Sam Sand Dunes และพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งห่างจากตัวเมืองไป 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปที่ทะเลทรายทาร์ และ ชมแซมแซนดูน
คือช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น หรือ ช่วงเย็นช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีแสงเหมาะกับการถ่ายภาพ
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ จัยแซลเมียร์   โรงแรม  Fort Rajwada หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


30 ธ.ค.///วันที่ห้าของการเดินทาง จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์
เช้า
         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เป็นเมืองโรแมนติกหรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าน้ำทะเล ใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ตั้งโดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม  ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีความยาวข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด เป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด
สร้างอยู่บนเขาสูง 122 เมตรในปี ค.ศ. 1459 เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ภายในประดับตกแต่งด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องขนาดใหญ่หลายห้อง เช่น ตำหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal จากนั้นนำท่านชม วัด Chamunda Mataji สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปชม Jaswant Thada ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เป็นที่ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ที่สองและราชวงศ์
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่จ๊อดปูร์ โรงแรม Fern Residency Jodhpur หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


31 ธ.ค.////วันที่หกของการเดินทาง  จ๊อดปูร์-รานัคปูร์-อุทัยปุระ
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมวิหารเชน ที่เมืองรานัคปูร์ เป็นวิหารของศาสนาเชน สร้างขึ้นโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อราว 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ เสาจำนวนถึง 1114 ต้น โดยเสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมากนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อุไดปุร์ 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบยามเย็น มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwas เป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743
ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และเกาะ  Jag Mandir
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่อุทัยปุร์ Golden Tulip Udaipur หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

1  ม.ค. ////วันที่เจ็ดของการเดินทาง  อุทัยปุระ-มุมไบ
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ชม ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว มีส่วนหนึ่งจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีค่า จากนั้นนำท่านชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภายในเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการแกะสลักสวยงาม
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.20     ออกเดินทางสู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่AI644(ใช้เวลาในการบิน1.30ชม)
17.50     ถึงสนามบินมุมไบ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่มุมไบ โรงแรม
The Orchid Hotel ระดับ4ดาว
2 ม.ค. ////วันที่แปดของการเดินทาง มุมไบ-กรุงเทพฯ
00.15     นำท่านเดินทางสู่สนามบินมุมไบ
01.50
     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI330 (ใช้เวลาในการบิน4.55ชม)
18.35
     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจยิ่ง
…………………………………………………………………………………………………………….

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือเด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  52,900.-
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม   9,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 52,900.-