คิวบา 10 วัน
1-10 ธ.ค. ราคา 159,000


วันแรกของการเดินทาง///กรุงเทพ-อัมสเตอร์ดัม

09.00     คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัลดัชช์ แอร์ไลน์แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
12.15     ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน KL876  (ใช้เวลาบินประมาณ 12.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่องบิน
18.30     เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (แนะนำ ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเล็ก สำหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม ก่อนขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น สำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะทำการ Check through ไปยังสนามบินปลายทาง)
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมภายในสนามบิน
พักที่สนามบินโรงแรม Mercure Hotel Schiphol Terminal หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง///
อัมเตอร์ดัม-โบโกต้า
เช้า
      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.35     ออกเดินทางสู่ ฮาวานา ประเทศคิวบา โดยสายการบิน KLM  เที่ยวบินที่ KL723  (ใช้เวลาบิน 10.40 ชั่วโมง)
17.15
     เดินทางถึง สนามบินJose Marti Intl กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่เมืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง ///ฮาวานา-ปินาร์ เดล ริโอ-ไวนาเลส-ฮาวานา
เช้า
         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30ช.ม.) ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และ แวะชมไร่ยาสูบ อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์คิวบาได้ชื่อว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีที่สุดของโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความสวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง และ มันฝรั่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกพืชเศรษฐกิจของคิวบา ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะคิวบา จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองปินาร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยังคงกลิ่นอายของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตัวเมือง จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยังต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้านทำให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชมความงามของหุบเขาไวนาเลส จากนั้นนำท่านขึ้นเรือเพื่อล่องแม่น้ำชมถ้ำอินเดียน (Indian Cave) นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับภาพเขียนสีขนาดใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวมูรัล (Prehistory Mural) ที่มีการวาดภาพเขียนสีบนแผ่นหินบนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อนนำท่านกลับสู่กรุงฮาวานา
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง/// ฮาวานา-เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 253 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30นาที) เมืองแห่งมุกเม็ดงามตอนใต้ เมืองชายทะเลที่มีอ่าวสวยงามของ ทะเลคาริเบียน “Caribbean Sea” ลักษณะเป็นแหลมยาวยื่น ไปในทะเล และได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเที่ยวชม เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) กันที่บริเวณเขตเมืองเก่า โดยตัวเมืองนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1819 ในสมัยที่ สเปน (Spain) ประคองอยู่ และถือได้ว่ามีการวางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม ชม จัตุรัสกลางเมือง “Parqaue Marti” ที่ล้อมรอบไป ด้วยตึกเก่าแก่ แต่ได้มีการรักษาไว้อย่างดี ชม อาคารที่ทำการรัฐบาล Palacio Valle อาคารที่ตั้งตระหง่าน โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมแบบสเปน จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมความร่มรื่นของถนนริมทางเดินทะเล ผ่านชมอาคารที่ตกแต่งแบบโกธิค ผสมอาหรับและสเปน (Spain) กระทั่งสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรมในปี ค.ศ. 1988

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองตรินิแดด
Brisas Trinida del Mar Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง/// ตรินิแดด-คามาเกว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) ซึ่งเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างของอาคารบ้านเรือนในสมัยเก่าไว้อย่างสมบูรณ์ ชมรอบๆ จัตุรัสซานต้าแอน “The Santa Ana Square” ที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านสีสันสวยงามต่างๆ จากนั้นนำท่านออกนอกเมืองกันเล็กน้อย เพื่อไปสู่ ดินแดนแห่งน้ำตาล “Sugar Mills Valley” โดยที่แห่งนี้ อดีตเคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลที่สำคัญของคิวบา (Cuba) กินเนื้อที่กว่า 270 ตารางกิโลเมตร และเคยมีโรงงานผลิตน้ำตาลกว่า 70 โรงงาน ในพื้นที่แห่งนี้ ชมหอคอยมานาคัส อิซนากา “Manacas Iznaga Tower” ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเจ้าของได้สร้างหอคอยสูงเพื่อไว้คอยควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกา (Africa) ที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อย ของเขากว่า 30,000 คน และถือว่าเป็น

อนุสาวรีย์สำหรับความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าจากการเป็นทาส ในไร่อ้อยแห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคามาเกว (Camagüey) (ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30นาที) เมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนในคิวบา (Cuba) ในยุคแรกๆ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางภายในประเทศที่โดดเด่นด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยการพัฒนาของผังเมืองที่ผิดจากเมืองทั่วไปที่ปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีระบบ แต่เมืองนี้กลับมีถนนเล็กๆ คดเคี้ยว ตรอกซอกซอย เหมือนดังเขาวงกต ต่างจากเมืองอาณานิคมใน ลาตินอเมริกา (Latin America) และเมืองคามาเกว (Camagüey) ถือเป็นตัวอย่างที่โดนเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองดั้งเดิมที่แยกจาก เส้นทางการค้าหลัก อาณานิคมของสเปน (Spain) ที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองคามาเกว โรงแรม
Grand Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง/// คามาเกว-บายาโม-เอล คอลเบ้-ซานติเอโก เดอ คิวบา

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองคามาเกว (Camagüey) อนุสาวรีย์ อิกนาซิโอ อากามอนเต้ “Parque Ignacio Agramonte” นักกฎหมายชื่อดังที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองแห่งนี้ และเป็นหนึ่งในผู้นำการประกาศอิสรภาพของชาวคิวบา ที่ถูกปกครองโดยชาวสเปนจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ถูกปกครองโดยชาวสเปน ตัวเมืองเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1513 และเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ชาวคิวบาต่อสู้เพื่ออิสรภาพ นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสฮิมโน “Plaza del Himno” สถานที่สำคัญของเมืองในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่วุ่นวานไปด้วยผู้คนมากนัก ให้

ท่านเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมรอบๆ บริเวณกันตามอัธยาศัย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอล คอลเบ้ “El Cobre” (ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที) ที่หมู่บ้านนี้เคยมีชื่อเสียงของเหมืองทองแดง ซึ่งมีคนงานจำนวนมากและได้ถูกปิดลงในปี ค.ศ. 1807 แต่ปัจจุบันหมู่บ้านนี้กลับมีชื่อเสียงเรื่องโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ นำท่านขึ้นเนินเขาเพื่อไปชม โบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคอลเบ้ “Basilica del Cobre” ที่ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารี ที่แต่องค์ด้วยชุดสีเหลือง ทรงมงกุฎประดับเพชร มรกต และทับทิม มีรัศมีทำด้วยทองคำ และถือ

ไม้กางเขนที่ประดับด้วยเพชรและหินอาเมธิส โดยพระแม่มารี องค์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระแม่ผู้พิทักษ์คิวบาตั้งแต่ปี 1916 และในปี 1998 สันตะปาปา จอนห์ ปอลที่ 2 ได้ถวายมงกุฎให้กับพระแม่ เมื่อคราวเสด็จมาเยือนคิวบา (Cuba) มีเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารที่พระแม่ทรงช่วยชีวิตผู้คนหลายเรื่อง ทำผู้คนเลื่อมใสและเดินทางมาสักการะที่โบสถ์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซานติเอโก เดอ คิวบา (Santiago de Cuba) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
เป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญมากอีกเมืองหนึ่งของคิวบา (Cuba) เพราะมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศคิวบา (Cuba)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา Meliá Santiago de Cuba หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง/// ซานติเอโก เดอ คิวบา-ฮาวานา

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกนอกเมืองเล็กน้อย เพื่อไปชม ป้อมปราการมอร์โร “Morro Castel” ป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่สร้างในปี 1637ป้อมที่ใช้ป้องกันจากการปล้นสะดมของเหล่าโจรสลัด ภายในมีพื้นที่สำหรับทหาร มีโบสถ์เล็กๆ กองบัญชาการและห้องใต้ดินสถาปัตยกรรมของป้อมนี้เป็นการผสมผสานของศิลปะยุคกลางและรูปแบบคลาสิค ในรูปทรงเราขาคณิตและหันหน้าออกสู่อ่าว ที่เชื่อมไปยังทะเลคาริเบียน “Caribbean Sea” และองค์การยูเนสโก ได้จัดให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ดิเอโก เวลัสกัส “Casa de Diego Velazquez” ที่อยู่ในย่านหมู่ย่านเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งหนึ่งในประเทศคิวบา (Cuba) ตัวพิพิธภัณฑ์เริ่มสร้างในปีค.ศ. 1516 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1530 ซึ่งมีการจัดแสดงถึงผลงานของ ดิเอโกเวลัสกัส “Diego Velazquez” จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสเปนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชมห้องที่จัดแสดงวิวัฒนาการของงานเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่างๆ ต่อด้วย ชม สวนเชสเปเดส “Parque Cespedes” ลานกว้างที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนาและสังคม มีโบสถ์ซานติอาโก “Santiago Church” ที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 16 เป็นศูนย์กลาง ลานกว้างในอดีตถูกใช้เป็นที่ฝึกการสวนสนามและขบวนพาเหรดของทหาร ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา(Santiago de Cuba) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา “Santiago de Cuba Airport”

18.00      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮาวานา โดยสายการบิน Cubana de Aviacion เที่ยวบินที่ CU987
(ใช้เวลาในการเดินทาง 1.25ชม.)

19.25       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโฮเซ่มาร์ติ José Martí International Airport” แห่ง กรุงฮาวานา
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่เมืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง///  กรุงฮาวานาเมืองเก่า-เมืองใหม่
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งเดิมทีเคยเป็นอาณานิคมของสเปน (Spain) แต่ต่อมาก็เกิดการเรียกร้องเอกราชขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) และสหรัฐอเมริกา (United States of America)ก็สนับสนุนให้คนของตนขึ้นบริหารประเทศ โดยมีผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นแรงจูงใจ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา นายฟิเดล คาสโตร ผู้ที่เคยร่วมปฏิวัติร่วมกับ เช กูเวรา ได้เข้ายึดอำนาจ และปกครองคิวบา ด้วยระบอบสังคมนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959และถูกตัดความสัมพันธ์จากสหรัฐอเมริกา (United States of America) นับแต่นั้นเป็นต้นมา  นำท่านเข้าสู่ย่าน คาซาบัลก้า “Casablanca” ที่อยู่บริเวณตรงข้ามกับอ่าวฮาวานา “Havana Bay” ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองท่า ที่เริ่มสร้างเมืองกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าแก่ แวะไปถ่ายรูปกับรูปปั้นหินอ่อนของพระคริสต์ “Cristo de La Habana” ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณริมอ่าว มีความสูงถึง 18 เมตร น้ำหนักมากกว่า 300 ตัน โดยนำมาจากประเทศอิตาลี (Italy) จากนั้นนำท่านไปชม อาคารรัฐสภา“Capitolio Nacional” สถานที่ทำการของรัฐบาลคิวบา โดยมีการออกแบบภายนอกคล้ายกับอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา(United States of America) แล้วนำท่านไปชม วิหารประจำเมือง “Cathedral of Havana” โบสถ์เก่าแก่ ที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1748 โดยใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึงเกือบ 30 ปี นําท่านชมยานเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana)ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมบา โร๊ค (Baroque Style)และสไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชํารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง  ได้เวลานําท่านสู่ พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต นําท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็ นอย่างดี นําท่านชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านชม บ้านของ เช เกวารา (Che

Guevara House)อีกหนึ่งวีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิงของชาวคิวบา แพทย์และนักปฏิวัติเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเที่ยวชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญเพื่อย้อนรําลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นําท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นนําท่านชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ได้เวลานําท่าน ชม ถนนมาเลคอน(Malecon)ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบวามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกนอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สังสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคารสําคัญๆเป็นจํานวนมาก ได้แก่

ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

20.55     ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส โดยสายการบิน Air France เที่ยวบินที่ AF825 (ใช้เวลาบิน 8.55 ชั่วโมง)

วันที่เก้าของการเดินทาง /// ปารีส-กรุงเทพมหานคร
11.50     เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 4.25 ชม.
16.15     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air France เที่ยวบินที่ AF166  (ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง)
วันที่สิบของการเดินทาง ///
กรุงเทพมหานคร
09.15     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจยิ่ง
………………………………………………………………………………………………………………
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือเด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่1 ท่าน 159,000.-
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 24,000.-
เด็กต่ำกว่า12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก2 ท่าน) 159,000.-